Arom.Ulje Sa Stapicima Vanila

4.99

Нема на залихама

Шифра производа: 1171932 Категорија:

Опис

Osvježivač prostora, aroma vanilije (bočica sa mirisnim uljem i štapićima). Uputstvo za upotrebu: Skinite poklopac sa bočice. Stavite štapiće od trske u bocu. Aromatična ulja se apsorbuju kroz štapiće od trske i pirodno se oslobađaju, ispunjavajući bilo koji prostor ugodnim mirisom. Da osvježite miris izvadite štapove i okrenite ih tako da je vlažna strana okrenuta prema gore a zatim ih ponovo vratite u bocu. OPREZ: Pažljivo rukujte, držite uvijek bocu a ne samo grlo boce. Izbjegavajte kontakt ulja ili stapova sa drvenim površinama i tkaninama. Ulje može ostaviti mrlje. UPOZORENJE: Nemojte paliti štapove. Upotrebljavati isključivo prema uputstvu. Nemojte piti ulje. Pročitajte pažljivo uputstvo. PAŽNJA: Nije jestivo.Obavještenja o opasnosti: Veoma lako zapaljiva tečnost i para. Može da izazove alegijske reakcije na koži. Štetno ako se proguta.Dovodi do teškog oštećenja oka. Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.Štetno ako se udiše.Obavještenje o mjerama predostrožnosti: Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. AKO DOSPIJE NA KOŽU (kosu): Hitno skinuti svu kontaminiranu odjeću. Isprati kožu vodom/istuširati se. AKO DOSPIJE U OČI: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. AKO SE PROGUTA: Ispirati usta. Ne izazivati povraćanje. Čuvati van dohvata djece. UPOZORENJE, AKO SE PROGUTA: Odmah pozovite ljekara i pokazati mu ambalažu ili etiketu proizvoda. Izbjegavati ispuštanje u životnu sredinu. Sastav: 30% alkohol, 30% dipropilen glicerol (mono) metil etar, 20% destilovana voda, 10% tripropilen glicerol monometil etar, 10% aroma. Zapremina: 80ml.